Kategorie
Archiwa

Piwosze i ich otyłość

Czy to prawda, �e alkohol tuczy? Prawda. Dostarcza du�o tak zwanych pustych kalorii, czyli nic nie daj�cych dla zdrowia, ale du�o dla utycia. Przypomnijmy sobie, jacy otyli potrafi� by� piwosze. Ale alkoholicy s� raczej chudzi, gdy� po pierwsze – prawie nic nie jedz�, a tylko pij�, a po drugie – ich organizm tak ju� jest nasi�kni�ty alkoholem, �e niezbyt du�e dawki alkoholu ju� ich upijaj�, a wtedy te� nic nie jedz�.

Jak po kuracji odchudzaj�cej utrzyma� t� wymarzon�, osi�gni�t� wag�? Podobno to jest najtrudniejsze. To prawda. Organizm wbrew naszej woli d��y do dawnych wybuja�ych kszta�t�w (te �ar�oczne kom�rki t�uszczowe!). Nie mamy jako� instynktu samoobrony, kt�ry by nas ratowa� przed tyciem. Osoby sk�onne do tycia bardzo �atwo po kuracji zn�w tyj�. Ale… przecie� ca�e narody potrafi� utrzyma� szczup�� sylwetk�, bo… taka jest moda, bo dbaj� o swoje zdrowie i swoje d�ugie �ycie, bo jednostki wprost si� wstydz�, je�li nie s� szczup�e, a ponadto w wielu krajach, gdzie jest bezrobocie, grubasom trudniej znale�� prac�. Pracodawca woli zdrowych, szczup�ych, zgrabnych, a je�li chodzi o kobiety, woli eleganckie, �adne, modne, apetyczne, a nic oty�e, wi�c pod jakim� wzgl�dem zaniedbane.

Czy nie lepiej by� poczciwym grubasem, pogodnym i u�miech-ni�tym ni� odchudzon� szkap�, ci�gle poirytowan�, zl�, ze wszyst-kiego niezadowolon�? Naturalnie, �e lepiej. Ale na og�i jest inaczej. Po kuracji odchudzaj�cej, gdy by�y grubas sam widzi, jak wyprzystojnia�, jaki jest lekki, zgrabny, zr�czny, jak w oczach innych zauwa�a zdumienie w obliczu tak bardzo korzystnej zmiany – czuje si� szcz�liwy, inaczej si� rusza, nabiera sympatycznej pewno�ci siebie, emanuje pogod� ducha i zadowolenia, rado�ci� �ycia…

Naturalnie, �e 10 wszystko jest po��czone z odpowiednim prawid�owym od�ywianiem. Cz�ste stany podenerwowania, nad-miernej pobudliwo�ci itp. mog� by� np. dowodem niedoboru witamin z grupy B,.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *